Dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky služby Internet

Dle zákona č. 127/2005 Sb. Zákona o elektronických komunikacích, upravují tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací mezi Poskytovatelem a Klientem.

  • Všeobecné obchodní podmínky definují: obchodní, technické, provozní a reklamační postupy pro poskytování služby v síti Poskytovatele.
  • Vymezují: základní povinnosti a práva smluvních stran.
  • Tvoří: nedílnou součást smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Klient právo podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na jeho mimosoudní řešení. Spory týkající se vyúčtování služeb elektronických komunikací řeší Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz). Ostatní spotřebitelské spory řeší Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120

Dnem 30. dubna 2016 nabyla účinnosti ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120, která upravují náležitosti přístupu k otevřenému internetu. K tomuto nařízení vydal Český telekomunikační úřad vyjádření, které stanovuje definice podmínek pro specifikace jednotlivých parametrů tarifů služby internet.

Změna poskytovatele služby přístupu k internetu

V rámci procesu změny poskytovatele služby přístupu k internetu komunikujeme s ostatními poskytovateli primárně pomocí společného řešení. Pokud společné řešení neexistuje, probíhá komunikace ve věci změny poskytovatele služby přístupu k internetu výlučně prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@wlanet.cz Obsluha tohoto komunikačního kanálu je dostupná pouze v pracovních dnech vždy v době od 7:30 do 16:00. 

Pokud došlá podání od jiných subjektů, poskytujících služby přístupu k internetu, ve věci změny poskytovatele nesplňují zákonem požadovaná kritéria, nebudou tato podání považovaná za platná a nedojde k jejich zpracování ve smyslu zahájení procesu změny poskytovatele.