Dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky služby Internet

Dle zákona č. 127/2005 Sb. Zákona o elektronických komunikacích, upravují tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejných služeb elektronických komunikací mezi Poskytovatelem a Klientem.

  • Všeobecné obchodní podmínky definují: obchodní, technické, provozní a reklamační postupy pro poskytování služby v síti Poskytovatele.
  • Vymezují: základní povinnosti a práva smluvních stran.
  • Tvoří: nedílnou součást smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Klient právo podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na jeho mimosoudní řešení. Spory týkající se vyúčtování služeb elektronických komunikací řeší Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz). Ostatní spotřebitelské spory řeší Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120

Dnem 30. dubna 2016 nabyla účinnosti ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120, která upravují náležitosti přístupu k otevřenému internetu. K tomuto nařízení vydal Český telekomunikační úřad vyjádření, které stanovuje definice podmínek pro specifikace jednotlivých parametrů tarifů služby internet.